آنهایی که طعم پدر بودن را چشیده اند بهتر می دانند که چه سخت است از فلاکت و بد بختی دختر و چگرگوشه خود برای دیگران گفتن .
مرد حدود پنجاه سال سن داشت با ظاهری مذهبی و البته بسیار مودب و با وقار آرام و شمرده حرف می زد و با وجود اضطراب و نگرانی شدید سعی می کرد خودش را خونسرد نشان بدهد.
گفت که چهار سال پیش دخترش در دوره فوق لیسانس با یکی از دانشجوهای دانشکده آشنا شده و با هم ازدواج کرده اند
بعد از گذشت دوسال یک روز که زن به خارج از منزل رفته وقتی به خانه بر می گردد متوجه می شود اقای داماد با یک دختر جوان در خانه خلوت کرده و ... کار به مشاجره و دخالت خانواده های دوطرف کشیده می شود و در نهایت با اظهار ندامت و پشیمانی شوهر قضیه فیصله پیدا می کند .
مرد با بغضی که در گلو داشت ادامه داد برخلاف انتظار و برغم قول و قرار های قبلی متاسفانه این موضوع ختم به خیر نشد و اخیرا دخترش با وجود اینکه از این جوان حامله می باشد با خبر شده شوهرش در روزهای تعطیل به بهانه کوهنوردی با خانم دیگری ارتباط دارد .
راستش نمی دانستم که ان مرد چه انتظاری از من دارد اما مطمئن بودم برغم تمایل فراوان برای کمک و راهنمایی او کار چندانی نمی توانم برایش انجام دهم .واقعیت چنین است که برای حل امثال این مورد و دهها و صدها مورد دیگر تیغ قانون بسیار کند تر از آن است که به نظر می رسد وحقوق موضوعه بسیار ناتوان تر است که در این معرکه به یاری مظلوم قیام کند و حق آنان را از امثال این بوالهوسان بستاند و آنان را از این گونه زندگی های نکبت بار برهاند.
به نظرم کمترین حق زن به عنوان عضوی از جامعه بشری در این مصاف نابرابر حاکم شدن در تعیین سرنوشت و آینده خویش است.
بارها و بارها این حقیردر همین صفحه و با بیان موارد متعددی از این قبیل توصیه کرده ام که اگر چه به هر دلیل و علت قوانین جاری مملکت در این گونه امور و نا بسامانی ها که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه ناممکن می کند فشل و نا کارامد است اما با استفاده از راهکارها و ترفندهایی که در خود قانون پیش بینی شده می توان تا حدود زیادی از اینگونه بیعدالتی ها پیشگیری کرد آیا وقت ان نریسده که والدین دختران فرهنگ غلط " دختری که با لباس سفید به خانه شوهر رفت با کفن سفید از خانه او بیرون می آید را به زباله دان تاریخ بسپارند و در جهت برقراری حقوق مساوی و پیشگیری از افتادن عزیزانشان در مخمصه هایی که نمونه هایی از آن بیان شد بر شرط وکالت در طلاق برای زن از همان گفتگوهای اولیه پافشاری کنند؟...


... خاطرات دفترخانه