اقا دادخواست تمکین داده خانم هم در دادخواست تقابل مدعی شده که همسرش نفقه نمی دهد و محلی برای سکونت او فراهم نمی کند دادگاه حکم برالزام زن به تمکین صادر کرده دیوان عالی کشور ضمن نقض رای دادگاه استدلال کرده :
خانم باید کجا تمکین کند رو آسفالت خیابان ؟!

پ.ن 
حقوق مدنی در آیینه دیوان عالی کشور