بی بی سی تیتر زده" ثبت طلاق در ایران سهمیه‌ بندی شد' دیدم پیرو این خبر بعضی تویت کردند و این تویت به سرعت هم دست به دست می چرخه که من بعد بیشتر از یک تعداد مشخص , طلاق قابل ثبت نیست .
این خبر به صورتی که منتشر شده صد در صد اشتباه ست منظور سازمان ثبت از این تصمیم برقراری نوعی تعادل در ثبت طلاق در دفترخانه ها ست "علی مانقل " تا پیش از این یک تعداد دفاتر با زد و بند با بعضی از دفاتر اجرای احکام دادگاه های خانواده آمار ثبت طلاق آنها و به تبع آن درآمدشان دهها برابر سایر دفاتر بود بنابر این سازمان ثبت برای جلوگیری از این رانت خواری اقدام به سهمیه بندی کرد