به نظرم برای مطالعه چند تا کتاب بهتره همه را با هم شروع کرد تجربه حداقل به من ثابت کرده تعلیق خواندن هر کتاب به مطالعه کامل کتابهای قبلی اگر ممکن باشه بسیار کسل کننده است .
کتابهایی که همزمان در حال مطالعه هستم :
1 - طاعون / آلبر کامو
2 - سمفونی مردگان / عباس معروفی
3 - ملت عشق / الیف شافاک
4 - تاملات / مارکوس اورلیوس
5 - هوش اخلاقی / میشل بربا
6 - مرگ ایوان ایلیچ / لئون تالستوی