1 - پیشگری و درمان - استفاده از عوامل پیشگیرانه قبل از ابتلا و درمان بعد از بیماری تنها کاری است که انسان توان انجام آن را دارد هر کاری بجز این یا زاید است و یا زیان بار

2 - ترس از مصائب بیشتر از خود مصیبت خطرناکه این یک اصل عام است که در رابطه با کرونا هم صادق است.

3 - کسانی ممکن است از سر جهل و نادانی دست به کارهایی بزنند که آثار بسیار ویرانگری دارد باید مراقب این اشخاص بود

4 - هر گونه امید به دیگران را در خودمان ریشه کن کنیم مردم هر کدام به عنوان شهر وند باید فقط متکی به خودشان باشند و به انتظار کمک دیگران نباشند / استاد ملکیان