و قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کرده‏ ایم پس آیا پند گیرنده‏ اى هست (سوره قمر /ایات 17و22و 32 و42)

زبان قرآن 
قرآن نه به زبان فلسفی است نه  علمی نه عرفانی و نه ...به زبان مردم است 'ناس' 
برای همین مخاطب قران نه فقها  هستند نه متکلمین و نه مفسران و ... قرآن " بیان للناس " است و ناس عام ترین لفظی است که در قرآن برای انسان بکار برده شده است. 
در سوره قمر در چهار ایه اینکه خداوند  قران را  برای پند آموزی آسان ساخته تکرار شده است 
قرآن بدون روایت فهمیده می شود 
اینکه قران را بدون روایت نمی شود فهمید هم سخن گزافی است شیعه و سنی نقل کرده اند که پیامبر فرمود سخنانی را که به من نسبت می دهند به قرآن عرضه کنید و اگر مخالف آن بود نپذیرید.
اگر بدون مراجعه به روایت قران فهمیده نشود چطور می توان روایت را با قران مورد سنجش قرار داد ؟! 

قابل فهم بودن یا  همه فهم بودن قرآن 
البته قابل فهم بودن قرآن برای همه یک حرف است و همه فهم بودن قران چیز دیگری است معنای اولی این است که همه مردم با آشنایی با زبان قران می توانند آن را بفهمند اما معنای دومی این است فهم قران نیازمند دانستن هیچ مقدمه ای نیست حتا آشنایی با زبان ساده عربی و به نظرم گزاره  اول به همان اندازه قابل دفاع است که گزاره دوم ناموجه!

پ.ن:
وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ