وقتی به دستور مستقیم رئیس یک دولت / ترامپ
یک مقام عالی رتبه کشور دیگر / سردار سلیمانی
که در کشور ثالث / عراق
و به دعوت مقامات رسمی آن کشور / عادل عبدالمهدی نخست وزیر
مهمان است
کشته می شود !
اگر بنا بر فهم عرفی و بنای عقلا و موازین حقوق بین الملل تروریسم دولتی نباشد چه نام دارد ؟