در دوران دانشگاه با آقای مسعود حائری نوه مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم درس اصول فقه داشتم
ایشان در آن زمان قاضی دادگستری بود او همان شخصی است که بعدها با کناره گیری از شغل قضا در کنار مرحوم بهمن کشاورز وکالت آقای غلامحسین کرباسجی شهردار وقت تهران را به عهده داشت و ...
بخاطر دارم در امتحان پایان ترم سوالی در قالب یک دادخواست ارائه داده و از ما خواسته بود تا پاسخ سوال را بصورت دو فقره دادنامه تنظیم کنیم به این نحو که در یکی خواسته خواهان را بطور مستند و مستدل رد کنیم و رای به بی حقی خواهان بدهیم و در دادنامه دیگر به همان صورت دعوا را وارد دانسته حکم به نفع خواهان صادر کنیم ...
از همان ایام آموختم یک حقوق دان بسیار بیش و پیش از ان که نیازمند علم و دانش باشد محتاج فضیلت است علم نه با حق عقد اخوت بسته و نه لزوما با باطل هم نوایی دارد