اگر چه پیش از انقلاب سازمان مجاهدین خلق بیشترین یار گیری را از طرفداران دکتر شریعتی داشت اما رویکرد این سازمان با دیدگاه دکتر در مورد عامل اصلی تحولات جامعه و در نتیجه روش و سو گیری این دو جریان در فرایند مبارزات بکلی متفاوت بود
سازمان مجاهدین خلق با اعتقاد به اینکه تنها مانع رسیدن به آرمان های سازمان قدرت حاکمه و رزیم پهلوی است و با تغییر رژیم راه برای رسیدن به جامعه به اصطلاح بی طبقه توحیدی باز خواهد شد شیوه برخورد مسلحانه را انتخاب کرد و دکتر شریعتی که به تقدم تحولات فرهنگی معتقد بود حسینه ارشاد را مرکز نشر عقاید اسلامی و در درجه نخست مبارزه با خرافات و بدفهمی های دینی و مذهبی قرار داد .
امروز با گذشت قریب چهل سال از پیروزی انقلاب پنجاه و هفت بیش از پیش معلوم شد ک تا چه اندازه دل بستن به تغییرات در نهاد سیاست می تواند موجب امیدواری و یا بالعکس عامل یاس و نومیدی باشد.