از خبر عفو آقای نجفی بسیار خشنود شدم به نظرم این اقدام اولیای دم با هر انگیزه ای که باشد موافق عقل و شرع همچنین ترویج فرهنگ مبارزه با مجازات اعدام به عنوان یک اقدام انتقام جویانه است
بر اساس مشاهدات عینی و تجربه بشری برغم عنوان مخوف و اثار غیر قابل جبران قتل , غالب مرتکبین این جرم افراد عادی و معمولی هستند که در یک لحظه و آنی تحت تاثیر شرایط و اوضاع و احوال خاص مرتکب قتل می شوند شرایطی که شاید در غالب موارد هر یک از ما نیز در آن موقعیت واقع می شد جنان اتفاقی قابل پیش بینی بود..
به نظرم قطع نظر از اینکه هیچ دلیلی برای حتی توصیه اسلام به مجازات قتل برای مرتکبن چنین جرمی وجود ندارد و سفارش قران به عفو و گذشت از سوی اولیای دم در قبال آمرزش و غفران است در صورت اصرار بازماندگان به مجازات جانی , عدم تفکیک اعم از مجرمین سابقه دار و فاقد سابقه , قتل با سبق تصمیم یا اتفاقی , قتل ناشی از ترحم و.. مجازات واحد برای همه آنها نه تنها با مبانی حقوق جزا و جرم شناسی حتی از منظر وجدان عمومی فاقد توجیه است